Istramedic 2021

KREDITI ZA FINANCIRANJE STAMBENIH POTREBA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZAPOSLENIM U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ ISTARSKA ŽUPANIJA „ISTRAMEDIC 2021“

BEZ  DEPOZITA, BEZ NAKNADE, UZ FIKSNU KAMATNU STOPU U PRVIH SEDAM GODINA OTPLATE

SUBVENCIONIRANI DIO KAMATE ZA LIJEČNIKE DEFICITARNIH STRUKA (1,50 p.p.)

Korisnici kredita:

Korisnici programa mogu biti zdravstveni radnici (fizičke osobe) zaposleni u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Istarska županija.

Iznos kredita:

do EUR 95.000,00  

Namjena kredita:

 • kupnja stana ili obiteljske kuće, izgradnja obiteljske kuće, dovršenje, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i refinaciranje stambenog kredita
 • adaptacija stambenog objekta

Nekretnina koja se kupuje, gradi i/ili u koju se ulaže mora se nalaziti na području Istarske županije.

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

do 30 godina

Nominalna kamatna stopa:

U prvih 7 godina otplate 2,15% godišnje, fiksna

Za ostalo razdoblje otplate: 2,22% godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za drugo polugodište 2021.iznosi 0,11% i fiksnog dijela koji iznosi 2,11 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Subvencija kamate:

Zdravstvenim djelatnicima deficitarnih struka, Istarska županija odobrava subvenciju kamate u visini od 1,50 p.p. prvih sedam godina otplate, uključujući razdoblje korištenja i počeka (kamatna stopa za klijenta iznosi 0,65%).

Efektivna kamatna stopa (EKS):

Od 0,82%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način isplate:

plaćanje po ugovoru ili kombinacija plaćanja računa i isplate gotovine (do 70% iznosa kredita)

Rok počeka:

1 godina

Osnovna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 • Procjena vrijednosti nekretnine – potrebna za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke; nije potrebna za iznose manje od EUR 25.000,00
 • Troškovnik – izrađen i ovjeren od strane osobe ovlaštene za poslove projektiranja ili građenja (za izgradnju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju ili adaptaciju stambenog objekta)
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Polica osiguranja nekretnine
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Izjava – potvrda o zaposlenju u zdravstvenoj instituciji u vlasništvu Istarske županije (u prilogu)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.