Krediti iznajmljivačima uz valutnu klauzulu - posebni uvjeti

Namjena kredita:

-          kupnja, izgradnja, dogradnja, nadogradnja ili adaptacija turističkih smještajnih kapaciteta i njihovo uređenje i opremanje, kupnja zemljišta u svrhu izgradnje turističkih smještajnih kapaciteta za djelatnost iznajmljivanja, te izgradnja bazena

-          uređenje okoliša te kupnja opreme, namještaja i sl. u svrhu uređenja turističkih smještajnih kapaciteta

-          refinanciranje kredita odobrenih za gore navedene namjene

Korisnici kredita:

registrirani iznajmljivači koji svoje poslovanje vode preko računa kod Banke i obvezuju se upućivati svoja primanja po osnovi iznajmljivanja preko računa kod Banke do kraja otplate kredita

Valutna klauzula:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze. Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

-          do 20 godina za namjene iz točke a)

-          do 7 godina za namjene iz točke b)

Nominalna kamatna stopa:

od 2,70% do 3,10% godišnje, fiksno u prve tri godine otplate
od 3,28% do 3,58% godišnje, promjenjiva u preostalom razdoblju otplate

Kamatna stopa se utvrđuje nakon procjene kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za drugo polugodište 2022. iznosi 0,08% i fiksnog dijela koji iznosi 3,20 odnosno 3,50  postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 3,11%

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

a)       mjesečni anuiteti

b)       rate koje dospijevaju na naplatu jednom godišnje, 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

c)       rate koje dospijevaju na naplatu 31.07. i 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

d)       rate koje dospijevaju na naplatu 30.06, 31.07, 31.08. i 30.09. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

Način isplate:

odjednom ili sukcesivno na temelju dokumentacije (plaćanjem računa) uz mogućnost gotovinske isplate do 70% iznosa kredita

Rok počeka:

1 godina ako je rok otplate duži od 5 godina

Osnovna dokumentacija: 

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Ugovor s turističkom agencijom ili pismeni dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti iznajmljivanja
  • Rješenje o kategorizaciji objekta
  • Rješenje županijskog ureda za turizam o obavljanju djelatnosti
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Žiro-račun otvoren kod Banke preko kojeg je turistička agencija dužna uplaćivati sredstva za izvršene usluge smještaja
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu