Krediti za članove obrtničke komore Istarske županije

Članovi Obrtničke komore Istarske županije koji posluju putem poslovnog računa otvorenog u Banci na raspolaganju imaju sljedeće kreditne linije:

-          kratkoročni krediti za obrtna sredstva

-          kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone

-          dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva

-          dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme

-          dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata

Karakteristike:

 • Krediti se odobravaju u kunama i uz valutnu klauzulu
 • Kratkoročni krediti: rok otplate do 12 mjeseci
 • Dugoročni krediti: rok otplate do 12 godina

Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2022.

Banka će obrtnicima koji ugovore korištenje usluge Mobilnog bankarstva – mIKB Business za poslovne subjekte, omogućiti korištenje te usluge bez obračuna i plaćanja mjesečne naknade do 31.12.2022.

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr 

Korisnici kredita

 

Članovi Obrtničke komore Istarske županije koji posluju putem poslovnog računa otvorenog u Banci, a zadovoljavaju uvjete kreditne sposobnosti u skladu s internim aktima Banke.

Namjena kredita

 

a)     kratkoročni krediti za obrtna sredstva
b)    kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone
c)     dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva
d)    dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
e)     dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata

Kreditni uvjeti

Iznos kredita:

Ovisno o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita

Valuta kredita:

 • bez valutne klauzule
 • s valutnom klauzulom u EUR

Kamatna stopa:

Za kredite bez valutne klauzule:

a)       kratkoročni krediti za obrtna sredstva: 3,50% godišnje, fiksna
b)       kratkoročni revolving krediti za obrtna sredstva:  od 3,50% do 5,50% godišnje, fiksna, ovisno o bonitetu klijenta
c)       kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone: 3,25% godišnje, fiksna
d)       dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva: od 3,00% do 4,50% godišnje, fiksna, ovisno o bonitetu klijenta
e)       dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme: od 3,00% do 4,00% godišnje, fiksna, ovisno o bonitetu klijenta

Za kredite s valutnom klauzulom u EUR:

c)  dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva: 3-mjesečni EURIBOR + 3,00 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 4,00 p.p, godišnje, promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta
d) i e) dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme i dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata: 3-mjesečni EURIBOR + 2,50 p.p. do  3-mjesečni EURIBOR + 3,50 p.p, godišnje, promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta 

Rok i način otplate:

a)       kratkoročni i revolving krediti: do 12 mjeseci od prelaska kredita u otplatu
b)       kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone: do 31.10. u godini (u ratama koje dospijevaju na naplatu 31.07., 31.08., 30.09. i 31.10.)
c)       dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva: do 5 godina
d)       dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme:

 • za kredite bez valutne klauzule: do 5 godina
 • za kredite uz valutnu klauzulu u EUR: do 7 godina

e)       dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširanje gospodarskih i/ili poslovnih objekata: za kredite uz valutnu klauzulu u EUR : do 12 godina

Dugoročni krediti: mogućnost otplate u mjesečnim i tromjesečnim ratama, a ukoliko se radi o djelatnosti sezonskog karaktera i ratama koje dospijevaju na naplatu 30.06., 31.07., 31.08. i 30.09.

Poček:

 • do 6 mjeseci za kredite s rokom otplate od 12 do 36 mjeseci
 • do 1 godine za kredite s rokom otplate od 3 do 7 godina
 • do 2 godine za kredite s rokom otplate od 7 do 12 godina

Rok počeka ulazi u rok otplate.

Naknada:

 • za kredite s rokom otplate do uključujući 12 mjeseci: 0,40% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed
 • za kredite s rokom otplate preko 12 mjeseci: 0,80% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed

Način korištenja kredita:

Jednokratno ili sukcesivno isplatom na račun korisnika kredita /dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita, ovisno o namjeni kredita

Status poduzetnika:

Deponent Banke