Krediti za obnovu oštećenih nekretnina na području Zagreba

Grad Zagreb se obvezuje subvencionirati kamatu u visini od 2 postotna boda godišnje, fiksno i to u razdoblju korištenja kredita, te u prvih 10 godina otplate.

Korisnik kredita:

Fizička osoba (potrošač) mora imati prijavljeno prebivališe na adresi nekretnine za obnovu koje traži kredit. Vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug, te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu ne smiju imati drugu nekretninu na području Grada Zagreba.

Iznos kredita:

Od EUR 5.000,00. Iznos kredita ne može biti veći od procijenjenog iznosa štete.

Namjena kredita:

Financiranje kupnje materijala i građevinskih radova u svrhu obnove nekretnina (stanova i obiteljskih kuća) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Kreditira se obnova objekata na kojima su oštećenja procijenjena na više od 30% vrijednosti nekretnine. Šteta mora biti prijavljena u Registar šteta.  

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

od 2 do 30 godina

 

Varijanta 1: u prve 3 godine otplate 2,50% godišnje, fiksna

Varijanta 2: u prvih 7 godina otplate 3,00% godišnje, fiksna

Za ostalo razdoblje otplate: 2,95% godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za drugo polugodište 2021.iznosi 0,11% i fiksnog dijela koji iznosi 2,84 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Subvencija kamate:

Grad Zagreb se obvezuje subvencionirati kamatu u visini od 2 postotna boda godišnje, fiksno i to u razdoblju korištenja kredita, te u prvih 10 godina otplate

Efektivna kamatna stopa (EKS):

Varijanta 1: od 1,78%

Varijanta 2: od 1,89%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Rok počeka:

1 godina