Lombardni kredit temeljem depozita

Iznos kredita:

od EUR 1.500,00

Valutna kluzula:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Korisnici kredita:

Korisnici kredita mogu biti klijenti Banke i neklijenti.

Klijenti Banke su fizičke osobe koje upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke i imaju uredno poslovanje po računima, kao i fizičke osobe koje se ugovorom o kreditu obvežu uputiti svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke u roku od 3 mjeseca od dana odobrenja kredita.

Rok otplate:

od 1 do 120 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

a)      2,00% godišnje, fiksna, za klijente banke

b)      2,50% godišnje, fiksna, za neklijente banke

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

od 2,58%

Naknada:

0,50% jednokratno, min. 200 kn, max. 900 kn

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima