Mastercard revolving

1. Korisnici kredita

 

Korisnici MasterCard revolving kreditne kartice.

2. Kreditni uvjeti

Iznos kredita:

od 3.500,00 HRK do 100.000,00 HRK

Valuta kredita:

HRK

Način i rok isplate kredita:

korištenjem MasterCard revolving kreditne kartice

Trajanje ugovora o kreditu:

na neodređeno vrijeme

Traženi instrumenti osiguranja:

izjava o suglasnosti o zapljeni primanja, zadužnica ili depozit

3.Troškovi kredita

Kamatne stope:

redovna kamata: od 6,23% do 8,65 % godišnje

zatezna kamata: 7,09 %

EKS:

Primjer:
Na iznos kredita od 50.000,00 kn i nominalnu kamatnu stopu od 8,65 % EKS iznosi: 9,00 %
Napomena:  EKS je izrađen uz sljedeće pretpostavke:
- kredit je iskorišten u cijelosti na dan izrade obrasca
- otplata kredita u 12 jednakih mjesečnih obroka
- iznos mjesečne otplate glavnice: 4.166,66 kn

- naplaćena upisnina i članarina prema trenutno važećoj tarifi

Naknade:

Jednokratna upisnina za osnovnog korisnika:

Jednokratna upisnina za dodatnog korisnika:

Godišnja članarina za osnovnog korisnika:

Godišnja članarina za dodatnog korisnika:

 

Naknade za podizanje gotovine na bankomatima i EFTPOS terminalima:

- 2,50 %, min. 20,00 kn na terminalima IKB-a

- 3,00 %, min. 30,00 kn na terminalima u zemlji

- 3,50 %, min. 35,00 kn na terminalima u inozemstvu

- 4,00 %, min. 35,00 kn na terminalima izvan Europe

 

Izrada kartice na zahtjev klijenta:

Izrada PIN-a na zahtjev klijenta:

Troškovi neopravdanih reklamacija:

 

Objava kartice na stop listu:

Hitna promjena limita i/ili raspoloživog iznosa:

Reguliranje statusa kartice:

Naknada za blokiranje kartice:

Naknada za ponovno aktiviranje kartice:

Obrada zahtjeva za promjenu kreditnog limita:

Izlistavanje prometa kartice ili računa

Ponovno štampanje mjesečne obavj.o učinjenim troškovima

Naknada za promjene podataka računa:

bez naknade

bez naknade

bez naknade

bez naknade

 

 

 

 

 

 

 

50,00 kn

20,00 kn

stvarni troškovi + PDV, min. 150,00 kn

stvarni troškovi + PDV

50,00 kn

20,00 kn

20,00 kn

30,00 kn

50,00 kn

10,00 kn po stranici

20,00 kn

20,00 kn

Uvjeti za promjenu kamata i naknada:

Napomena: Pravila za promjenu kamatne stope nalaze se u Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima