Mjere za pomoć građanima pogođenim koronavirusom

Građani pogođeni posljedicama izazvanim pandemijom koronavirusa mogu podnijeti Zahtjev za odgodu plaćanja obveza po kreditu (moratorij).

Osnovni elementi moratorija:

  • ugovorena kamatna stopa se ne mijenja 
  • za vrijeme trajanja moratorija Banka ne obračunava i ne naplaćuje zateznu kamatu
  • banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij
  • uvjet ugovaranja moratorija je da je klijent na 31.12.2019. uredno izvršavao svoje obveze prema Banci

Zahtjev za moratorij mogu podnijeti građani koji su kod kojih je kao posljedica pandemije koronavirusa došlo do: 

  • gubitka redovnih primanja zbog gubitka posla
  • umanjenja ili neredovitosti redovnih primanja
  • očekivanog umanjenja redovnih primanja zbog poteškoća u kojima se nalazi ili bi se mogao nalaziti poslodavac

Moratorij se može zatražiti na rok od 3 ili 6 mjeseci

-       za vrijeme trajanja moratorija otplata anuiteta stavlja se u mirovanje – anuiteti se ne otplaćuju  

-       broj preostalih anuiteta se ne mijenja te se razdoblje otplate produljuje za 3 odnosno 6 mjeseci

-       u razdoblju moratorija obračunava se redovna kamata te klijent za tako obračunatu kamatu može izabrati opciju:

a)  mjesečnog plaćanja kamate za vrijeme trajanja moratorija ili

b)  u obrocima, od kojih prvi dospjeva zadnjeg dana u sljedećem mjesecu nakon isteka moratorija. Broj obroka u kojima se ima otplatiti kamata obračunata za vrijeme trajanja moratorija, jednak je broju mjeseci trajanja moratorija. 

Ako se kredit otplaćuje putem trajnog naloga, za vrijeme trajanja mjera neće se provoditi trajni nalog radi naplate anuiteta.

Uz Zahtjev za odobrenje moratorija klijent je, na zahtjev Banke, dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom dokazuje da je kod njega došlo do pogoršanja financijskog položaja uslijed posljedica izazvanih pandemijom):

Za klijente koji imaju prihode od nesamostalnog rada:

- odluka poslodavca / izjava o raskidu ugovora o radu ili smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće

Za samozaposlene klijente:

- izvod računa ili SOL2/BON2 kao dokaz gubitka / smanjenja poslovanja ili drugi dokument iz kojeg je razvidno da obavljaju djelatnost za koju je izdana zabrana obavljanja kao posljedica donesenih mjera za suzbijanja epidemije bolesti COVID-19

UPUTE ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA MJERE POMOĆI

Zahtjev za moratorij

Obrasci Zahtjeva za mjeru moratorija dostupni su na web stranici Banke (poveznica) i u  poslovnici Banke.

Ispravno popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva potrebno je dostaviti u Banku u elektroničkom obliku mailom, putem pošte ili osobno u poslovnicu Banke.

Ukoliko šaljete zahtjev putem maila isti molimo poslati na mail adresu Vašeg osobnog bankara. Zahtjev mora biti poslan s mail adrese prijavljene Banci kao kontakt mail adresa.

Banka će obraditi svaki pojedinačni Zahtjev u najkraćem roku.

Ukoliko je Banci dostavljena sva potrebna i odgovarajuća dokumentacija, Banka će vas putem istog komunikacijskog kanala kojim je Zahtjev podnesen obavijestiti o odobrenju Vašeg Zahtjeva, te novim rokovima dospijeća anuiteta/rata i kamata uz dostavljanje novog plana otplate i ostale dokumentacije. 

Za sve ostale informacije obratite se svom osobnom bankaru putem telefona ili maila. 

Preporučujemo korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode da i nadalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.