Obavijest o izmjenama naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima od 01. kolovoza 2022. godine

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga koje stupaju na snagu 01.08.2022.

1.  U nazivima  tarifnih stavaka  valuta kuna mijenja se u domaća valuta :

Naziv naknade

Novi naziv naknade

Vođenje tekućeg računa - kunski promet

Vođenje tekućeg računa - promet u domaćoj valuti

Vođenje tekućeg računa umirovljenika koji prima mirovinu od HZMO-a -  kunski promet

Vođenje tekućeg računa umirovljenika koji prima mirovinu od HZMO-a -promet u domaćoj valuti

Vođenje tekućeg računa za mlade do 28 godina – kunski promet

Vođenje tekućeg računa za mlade do 28 godina – promet u domaćoj valuti

Vođenje žiroračuna - kunski promet

Vođenje žiroračuna – promet u domaćoj valuti

Vođenje žiroračuna za mlade do 28 godina – kunski promet

Vođenje žiroračuna za mlade do 28 godina –  promet u domaćoj valuti

Vođenje računa za posebne namjene izuzetih od ovrhe - kunski  promet

Vođenje računa za posebne namjene izuzetih od ovrhe -  promet u domaćoj valuti

Vođenje računa za posebne namjene ostalih - kunski promet

Vođenje računa za posebne namjene ostalih -  promet u domaćoj valuti

Kunska i devizna štednja po viđenju

Štednja po viđenju

Otvaranje kunske štedne knjižice/uloga

Otvaranje štedne knjižice/uloga

Zatvaranje kunske  štedne knjižice/uloga

Zatvaranje  štedne knjižice/uloga

Gotovinske uplate i plaćanja u kunama  po nalogu fizičke osobe u poslovnici Banke

Gotovinske uplate i plaćanja u domaćoj valuti po nalogu fizičke osobe u poslovnici Banke

Gotovinska isplata u iznosu od 300.000,00 kn i većem ili u protuvr. u stranoj valuti, po klijentu i/ili računu na dan, po sred. teč. Banke

Gotovinska isplata u iznosu od 40.000,00 EUR i većem ili u protuvr. u drugoj valuti, po klijentu i/ili računu na dan, po sred. teč. Banke

Kreditni transfer - nacionalni u kunama

Kreditni transfer - nacionalni u  domaćoj valuti

Kreditni transfer - nacionalni u  kunama u korist računa fizičkih osoba u Banci - u poslovnici Banke

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val.u korist računa fizičkih osoba u Banci - u poslovnici Banke

Kreditni transfer - nacionalni u  kunama  u korist računa fizičkih osoba u Banci - internet bankarstvom iKBnet Active

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist računa fizičkih osoba u Banci - internet bankarstvom iKBnet Active

Kreditni transfer - nacionalni u  kunama u korist računa fizičkih osoba u Banci mobilnim bankarstvom - mIKB Active

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val.u korist računa fizičkih osoba u Banci mobilnim bankarstvom - mIKB Active

Kreditni transfer – nacionalni u kunama u korist računa fizičkih osoba u Banci preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

Kreditni transfer – nacionalni u dom.val. u korist računa fizičkih osoba u Banci preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - u poslovnici Banke

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - u poslovnici Banke

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - internet bankarstvom iKBnet Active

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - internet bankarstvom iKBnet Active

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - mobilnim bankarstvom mIKB Active

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - mobilnim bankarstvom mIKB Active

Kreditni transfer -  nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

Kreditni transfer -  nacionalni u dom.val. u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke - u poslovnici Banke

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist računa izvan Banke - u poslovnici Banke

Kreditni transfer - nacionalni u  kunama u korist računa izvan Banke - internet bankarstvom iKBnet Active

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist računa izvan Banke - internet bankarstvom iKBnet Active

Kreditni transfer - nacionalni u  kunama u korist računa izvan Banke - mobilnim bankarstvom mIKB Active

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist računa izvan Banke - mobilnim bankarstvom mIKB Active

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

Kreditni transfer - nacionalni u dom.val. u korist računa izvan Banke preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

Kreditni transfer -instant nacionalni u  kunama u korist računa izvan Banke - mobilnim bankarstvom mIKB Active

Kreditni transfer - instant nacionalni u dom.val. u korist računa izvan Banke - mobilnim bankarstvom mIKB Active

2.  01.08.2022. prestaju važiti / brišu se  sljedeće tarifne stavke :

Naziv naknade

Zamjena oštećene kartice žiro računa

Isplata položene strane gotovine sa konverzijom u kune ili drugu stranu valutu do 5 dana od polaganja

Isplata položene strane valute kupljene temeljem mjenjačkog posla do 5 dana od polaganja

SMS poruke o stanju računa na upit

Konverzija za isplatu u drugoj stranoj valuti

Otvaranje devizne štedne knjižice/uloga

Zatvaranje devizne štedne knjižice/uloga

Izmijenjene naknade koje će biti u primjeni od 01. kolovoza 2022. godine objavljene su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Obavijesti i najave te su dostupne u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, srpanj 2022.godine