Obavijest o promjenama u poslovanju s fizičkim osobama - potrošačima

Poštovani klijenti,

Ovime Vas obavještavamo o izmjenama i dopunama uvjeta poslovanja s fizičkim osobama – potrošačima koje se većim dijelom odnose na prilagodbe povezane s uvođenjem eura u Republici Hrvatskoj. Izmijenjeni i dopunjeni uvjeti poslovanja bit će u primjeni od 1. siječnja 2023. godine, osim ako kod pojedinih izmjena nije drugačije naznačeno.

Posebno Vam želimo skrenuti pozornost da se u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. godine neće naplaćivati naknada za podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj.

U nastavku su izmjene i dopune sljedećih uvjeta poslovanja:

- Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača

- Opći uvjeti za izdavanje i korištenje platne kartice vezane uz transakcijski račun potrošača

- Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna HRK SDD shema)

- Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard revolving kreditne kartice

- Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba - potrošača

- Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga

 
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača

- U cijelom tekstu Općih uvjeta mijenjaju se pojmovi:

- HRK SCTInst shema u SCTInst shema

- osnovna HRK SDD shema u Osnovna SDD shema

 
- U glavi II. ODREĐENJE POJMOVA u članku 3. mijenja se:

- SCTInst shema – jedinstveni skup pravila, praksa, standarda i provedbenih smjernica za izvršavanje instant kreditnih transfera u eurima. Pravila SCTInst sheme dostupna su na internetskoj stranici www.sepa.hr;

- Instant plaćanje –– kreditni transfer nacionalni u eurima u korist računa izvan Banke zadan mobilnim bankarstvom mIKB Active koji se izvršava u roku od 10 sekundi u skladu s pravilima SCTInst sheme i Terminskim planom i ima sljedeća obilježja:

- banka platitelja i banka primatelja sudionice su SCTInst sheme,

- maksimalni iznos platne transakcije je 100.000,00 (sto tisuća) eura;

- SEPA izravno terećenje – (eng. SEPA Direct Debit – SDD) je nacionalna platna usluga u eurima za terećenje transakcijskog računa platitelja, kada platnu transakciju zadaje primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti koje je platitelj dao primatelju plaćanja, koja je uređena Općim uvjetima izvršenja SEPA izravnih terećenja (Osnovna SDD shema) Istarske kreditne banke Umag d.d.;

 
- U glavi V. RASPOLAGANJE SREDSTVIMA NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU u članku 12. mijenja se tekst: „Ovlaštenje se dodjeljuje za raspolaganje sredstvima na računu koja se vode u domaćoj i stranoj valuti“.

- Obzirom da se radi o multivalutnim transakcijskim računima punomoć se dodjeljuje po svim valutama na računu, te nije moguće dodijeliti ovlaštenja za pojedine valute zasebno. Sva ovlaštenja koja datiraju iz vremena kada računi nisu bili multivalutni, te su bila dodijeljena samo djelomično, a ne za sve valute, ukinuta su sa 01.08.2022., o čemu su vlasnici računa po kojima su takva ovlaštenja dodijeljena pravodobno informirani na ugovoreni način.

 
- U glavi XIII. OPOZIV IZVRŠENOG SEPA NALOGA ZA PLAĆANJE

- U članku 33. mijenja se tekst: „Opoziv kreditnog transfera korisnik može zatražiti unutar 15 bankovnih radnih dana od datuma izvršenja naloga za SEPA kreditni transfer.“

- U članku 34. mijenja se tekst: „U slučaju kada Banka primi zahtjev za opoziv kreditnog transfera iz razloga dvostrukog plaćanja od strane banke platitelja, Banka će unutar 15 bankovnih radnih dana računajući od dana primitka opoziva, obraditi zahtjev za opoziv i odgovoriti banci platitelja.“

Rok za podnošenje zahtjeva za opoziv naloga produljen je na 15 dana sukladno SEPA pravilima.

- U glavi XIV. IZVRŠENJE I ODBIJANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

- U članku 35. mijenja se tekst vezano za maksimalni iznos instant platne transakcije koji glasi: „Instant plaćanje se izvršava i uz uvjet da je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja sudionik NKSInst platnog sustava, uz uvjet da je u nalogu naveden iznos od maksimalno 100.000,00 eura te da je Banka primila informaciju o prihvaćanju platne transakcije od strane pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja.“

- U članku 39. mijenja se tekst: „U slučaju izvršenja transakcija putem platnih kartica, iznos transakcije konvertira se u eure sukladno Općim uvjetima za izdavanje i korištenje platne kartice vezane uz transakcijski račun potrošača.“

- Maksimalni iznos naloga mijenja se sukladno pravilima NKSInst platnog sustava. Instant plaćanje moguće je izvršiti putem usluge mobilnog bankarstva. Prilikom zadavanja naloga u iznosu većem od osobnog limita Korisniku se predlaže sigurnosna mjera odgode plaćanja, te prima SMS obavijest o zadanoj transakciji.

 
- U glavi XVIII. DRUGE OSNOVE ZA TEREĆENJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

- U članku 49. mijenja se tekst vezano za redoslijed terećenja valuta kod konverzije prilikom podmirenja obveza ili naloga kako slijedi:

„- ako su obveze ili nalog iskazani u domaćoj valuti, račun se tereti u toj valuti, a ako na računu nema pokrića u toj valuti, obveza se podmiruje iz sredstava u ostalim valutama po redoslijedu šifri valuta u tečajnoj listi Banke uz primjenu kupovnog tečaja Banke za devize,

- ako su obveze ili nalog iskazani u stranoj valuti, račun se tereti u toj valuti, a ako na računu nema pokrića u toj valuti, obveza se podmiruje iz sredstava u ostalim stranim valutama po redoslijedu šifri valuta u tečajnoj listi Banke uz primjenu kupovnog tečaja za devize za valutu računa i prodajnog tečaja za devize za valutu obveze koja se podmiruje, te konačno u domaćoj valuti po prodajnom tečaju Banke za devize.“

- U glavi XX. NAKNADE, KAMATNE STOPE I VALUTNI TEČAJEVI u članku 57. mijenja se tekst u stavku 2 koji glasi: „Obračun i plaćanje odnosno naplata kamata na novčana sredstva u eurima vrši se mjesečno, zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec, odnosno prilikom zatvaranja računa.“

- U glavi XXII. ODGOVORNOST KORISNIKA I BANKE ZA PLATNE TRANSAKCIJE mijenja se tekst u članku 63. stavak 4. kako slijedi: “Korisnik, njegov zakonski zastupnik odnosno skrbnik ili opunomoćenik odgovaraju za sve troškove nastale korištenjem ukradenog ili izgubljenog platnog instrumenta ili zloupotrebom platnog instrumenta od strane treće osobe do trenutka prijave krađe ili gubitka odnosno zloupotrebe platnog instrumenta, samo do iznosa od 50,00 eura pod uvjetom da oni nisu svojom krajnjom nepažnjom ili postupanjem pridonijeli krađi, gubitku odnosno zloupotrebi platnog instrumenta.“

 
- U glavi XXIII. NEAKTIVNOST RAČUNA u članku 66. mijenja se tekst: “Račune po kojima nije bilo nijedne platne transakcije dvanaest (12) mjeseci, izuzev pripisa kamate i naplate naknada, te koji nisu blokirani po nalogu nadležnog tijela, a stanje računa iznosi +/- 15,00 eura ili protuvrijednosti druge strane valute, Banka može proglasiti neaktivnim računima.“

 
- U glavi XXIV. OSIGURANJE DEPOZITA mijenja se naziv agencije za osiguranje depozita u Hrvatska agencija za osiguranje depozita.

 
- U glavi XXV. IZMJENE I OTKAZ UGOVORA

- Članak 68. sada glasi: “Banka može izmijeniti i/ili dopuniti pojedine odredbe okvirnog ugovora i dijelove koji ga čine kada za to postoje objektivno opravdani razlozi kao na primjer zbog izmjene propisa, uslijed organizacijske ili tehničko-tehnološke promjene, ili uvođenja novih usluga i/ili funkcionalnosti, izmjene poslovnih procesa i slično.

Banka će, najmanje dva (2) mjeseca prije datuma početka primjene izmjena i/ili dopuna okvirnog ugovora, obavijestiti korisnika o izmjenama i/ili dopunama okvirnog ugovora te mu dostaviti svu pripadajuću dokumentaciju na način utvrđen u Izjavi o načinu dostave bankarske dokumentacije koji je korisnik izričito odabrao prilikom popunjavanja Upitnika za klijenta – fizičku osobu. Ako korisnik nije prilikom popunjavanja Upitnika za klijenta - fizičku osobu odabrao niti jedan od ponuđenih načina dostave obavijesti i dokumentacije ili je odabrao da mu predmetne obavijesti budu dostupne isključivo u odabranoj poslovnici Banke, Banka će obavijest o promjenama okvirnog ugovora klijentu dostaviti i elektroničkom poštom na e-mail adresu koju je naveo u Upitniku za klijenta - fizičku osobu ili podredno, ako korisnik nije naveo e-mail adresu, na njegovu stalnu adresu koja je poznata Banci.

Ako korisnik nije suglasan s predloženim izmjenama, može bez otkaznog roka i plaćanja naknade otkazati ugovor u pisanoj formi najkasnije jedan (1) dan prije stupanja na snagu predloženih izmjena i/ili dopuna. Zaprimanjem pisane obavijesti o neprihvaćanju izmjena i/ili dopuna okvirnog ugovora smatrat će se da je ugovor otkazan od strane korisnika. Ukoliko korisnik do navedenog roka za otkaz ugovora ne obavijesti Banku pisanim putem o neprihvaćanju promjena, smatrat će se da je suglasan s njima.“

Banka ovom izmjenom propisuje uvjete izmjene okvirnog ugovora i način obavještavanja klijenta, prema kojima se obavještavanje klijenta vrši na način kojeg je klijent odabrao prilikom potpisivanja Izjave o načinu dostave bankarske dokumentacije. Ako klijent nije potpisao navedenu Izjavu ili je odabrao dostavu isključivo u odabranoj poslovnici Banke, obavijest o izmjenama dostavlja se elektroničkom poštom ili poštom na adresu navedenu u Upitniku za klijenta – fizičku osobu.

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje platne kartice vezane uz transakcijski račun potrošača

- U cijelom tekstu Općih uvjeta mijenjaju se pojmovi:

- HRK u EUR

 
- U glavi II. ZNAČENJE POJMOVA u članku 2. mijenja se:

- domaća valuta – valuta EUR (euro)

 
- U glavi IV. IZDAVANJE KARTICE u dijelu OBNOVA KARTICE članak 5. mijenja se tekst: „Kartica je važeća do zadnjeg dana mjeseca u godini koji je naveden na kartici i automatski se obnavlja ako se korisnik platne kartice pridržava ovih Općih uvjeta i redovito ispunjava sve svoje obveze, a pod uvjetom da je bilo transakcijske aktivnosti po računu.“

 
- U glavi V. KORIŠTENJE KARTICE

- U članku 7. zbog promjene načina definiranja individualnih limita po platnim karticama potrošača:

- briše se tekst:

„Dnevni limiti za platnu karticu mogu se ugovoriti do najviše sljedećih iznosa:

- za isplatu gotovog novca do 10.000,00 HRK u 5 transakcija

- za transakcije kupovine do 20.000,00 HRK u 10 transakcija“

Dnevni limiti određuju se za pojedinačnu karticu.

- dopunjen je tekst:

„Korisnik kartice može platnu karticu upotrijebiti za iniciranje platnih transakcija iz raspoloživih novčanih sredstava za platne transakcije i bankovne usluge u okviru dnevnih limita koje ugovara s Bankom prilikom otvaranja računa i podnošenja zahtjeva za izdavanje platne kartice. Dnevni limiti mogu se mijenjati na zahtjev korisnika kartice uz suglasnost Banke. Ako korisnik kartice na transakcijskom računu nema dovoljno sredstava za provođenje platne transakcije, nalog za izvršenje platne transakcije će biti odbijen bez obzira na raspoloživost dodijeljenih limita.

- briše se tekst:

„Na uređajima u Republici Hrvatskoj maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja iznosi 250,00 kn te suglasnost za izvršenje platne transakcije korisnik daje samim prislanjanjem kartice na uređaju prodajnog mjesta koji podržava beskontaktno plaćanje bez potvrde PIN-a.“

- mijenja se tekst:

„Za transakcije karticom Banke čiji iznos prelazi maksimalno definirani iznos beskontaktne transakcije bez potvrde PIN-a, ovisno o zemlji uređaja prodajnog mjesta prema okvirima definiranim od strane kartične kuće, suglasnost za izvršenje takve beskontaktne platne transakcije korisnik daje unosom i potvrdom PIN-a.“

- U članku 8. uslijed promjene domaće valute i nedostupnosti usluge briše se tekst:

„Korisnik kartice može na bankomatima, na kojima je to omogućeno, izvršiti uplatu gotovine u korist računa uz koji je vezana kartica. Postupanje s novčanicama uplaćenim na bankomatu provodi se u skladu s "Odlukom o uvjetima redistribuiranja novčanica i kovanog novca kuna i lipa" Hrvatske narodne banke (HNB):

- iznos novčanica kuna koje je uređaj prepoznao kao autentične uplaćuje se na račun;

- novčanice koje uređaj nije prepoznao kao novčanice kuna vraćaju se korisniku;

- novčanice koje uređaj prepozna kao sumnjive ili krivotvorene novčanice kuna predaju se HNB-u na

provjeru autentičnosti, a iznos se ne smatra uplaćenim na račun.

Banka će po zaprimanju HNB-ove informacije o autentičnosti novčanica odobriti račun za iznos novčanica za koje je HNB utvrdio da su autentične.“

- U glavi IV. OBRAČUN PLATNIH TRANSAKCIJA INICIRANIH PLATNOM KARTICOM

- U članku 9. mijenja se tekst: „Za sve transakcije učinjene karticom u inozemstvu, a ukoliko nije drugačije definirano propisom koji uređuje kartična plaćanja u Republici Hrvatskoj ili pravilima kartične kuće, Banka će teretiti račun korisnika u domaćoj valuti za protuvrijednost obračunske valute kartične kuće po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade pristigle transakcije.“

 
- U glavi VIII. IZGUBLJENA ILI UKRADENA KARTICA u članku 11. mijenja se tekst kako slijedi:

- u stavku 3:

„Ako su troškovi nastali neautoriziranom platnom transakcijom posljedica korištenja izgubljene ili ukradene kartice ili posljedica druge zlouporabe kartice ukoliko korisnik kartice nije čuvao personalizirana sigurnosna obilježja kartice, korisnik kartice odgovara do ukupnog iznosa od 50,00 eura. “

- u stavku 6:

„Nakon primitka obavijesti o gubitku ili krađi kartice Banka će korisniku kartice na zahtjev izdati zamjensku karticu i pripadajući PIN. Korisnik kartice obvezan je platiti naknadu za izdavanje zamjenske kartice i PIN-a u iznosu koji je utvrđen Tarifom naknada.“

Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna HRK SDD shema)

- Mijenja se naslov tako da glasi: Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (Osnovna SDD shema)

- Od 1. siječnja 2023. godine uvode se prekogranična SEPA izravna terećenja koja će omogućiti izvršenje izravnih terećenja prema primateljima plaćanja iz EU zemalja.

- U cijelom tekstu naziv kuna mijenja se u domaća valuta.


Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard revolving kreditne kartice

- U glavi III. IZDAVANJE KARTICE I ODOBRENJE REVOLVING KREDITA u članku 4. mijenja se tekst vezan za valutu kako slijedi:

„Svakom osnovnom korisniku Banka odobrava revolving kredit u okvirnom iznosu u domaćoj valuti.“

 
- U glavi VI. KORIŠTENJE KARTICE u članku 13. mijenja se tekst kako slijedi:

- Briše se tekst:

„Na uređajima u Republici Hrvatskoj maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja iznosi 250,00 kn. Suglasnost za izvršenje takve platne transakcije korisnik daje samim prislanjanjem kartice na uređaju prodajnog mjesta koji podržava beskontaktno plaćanje bez potvrde PIN-om.“

- Mijenja se tekst u dijelu:

„Za transakcije karticom Banke čiji iznos prelazi maksimalno definirani iznos beskontaktne transakcije bez potvrde PIN-a, ovisno o zemlji uređaja prodajnog mjesta prema okvirima definiranim od strane kartične kuće, suglasnost za izvršenje takve beskontaktne platne transakcije korisnik daje unosom i potvrdom PIN-a.“

- U glavi VII. OBRAČUN PLATNIH TRANSAKCIJA INICIRANIH KARTICOM u članku 14. mijenja se tekst vezan za valutu kao slijedi:

„Naplata transakcija učinjenih u zemlji i inozemstvu, kao i svih pripadajućih naknada i kamata, obračunava se i naplaćuje u domaćoj valuti.

Za transakcije učinjene karticom na inozemnim prodajnim/isplatnim mjestima, ukoliko nije drugačije definirano propisom koji uređuje kartična plaćanja u Republici Hrvatskoj ili pravilima Mastercarda, Banka će teretiti revolving kredit u domaćoj valuti za protuvrijednost obračunske valute Mastercarda po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan obračuna pristigle transakcije. „

- U glavi IX. KAMATA NA REVOLVING KREDIT u članku 18. tekst je dopunjen odredbom vezano uz izmjenu kamatne stope:

„Izradom zamjenske kartice i izmjenom uvjeta kreditiranja izmijenit će se kamatna stopa koja će biti fiksna u novom periodu roka važenja kartice osnovnog korisnika.“

- U glavi XIX. AKTIVIRANJE INSTRUMENATA OSIGURANJA u članku 39. mijenja se tekst vezano za valutu kako slijedi, pri čemu isti glasi:

„Po otkazu Ugovora ili u slučaju kašnjenja s plaćanjem obaveza Banka će radi naplate svojih potraživanja od korisnika kartice aktivirati instrumente osiguranja plaćanja, uključujući i prijeboj dospjelih potraživanja Banke sa sredstvima na svim računima u domaćoj ili stranoj valuti korisnika kartice u Banci, pri čemu je Banka ovlaštena konvertirati u eure sredstva u stranoj valuti na računima korisnika kartice.“

Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba - potrošača

- Izmjene i dopune koje se primjenjuju od 1. siječnja 2023. godine:

- U cijelom tekstu riječ „kuna“ mijenja se u „domaća valuta“

- U ODREĐENJU POJMOVA Radni dan je svaki dan od ponedjeljka do petka osim blagdana i neradnih dana u Republici Hrvatskoj odnosno blagdana i neradnih dana države prema kojoj se izvršava platna transakcija i Velikog petka za nacionalna i prekogranična plaćanja u eurima, uključujući i SEPA izravna terećenja.

- Pod naslovom KREDITNI TRANSFER - NACIONALNI U DOMAĆOJ VALUTI

- u točki 3. U korist računa izvan Banke briše se hitno izvršavanje naloga radnim danom do 14:00 h isti radni dan

- Pod naslovom KREDITNI TRANSFER - NACIONALNI U STRANOJ VALUTI

- briše se točka 1. U eurima, obzirom da euro postaje domaća valuta

- mijenja se naziv točke 2. U stranoj valuti

- Pod naslovom KREDITNI TRANSFER U INOZEMSTVO

- mijenja se naziv točke 1. U domaćoj valuti

- mijenja se naziv točke 2. U stranoj valuti

- Pod naslovom TRAJNI NALOZI I IZRAVNA TEREĆENJA

- u točki 1. Trajni nalog, za izvršenje naloga za prijenos u korist kredita, po dospijeću obveze, mijenja se Vrijeme primitka priljeva do 12:00 h i datum izvršenja u svaki radni dan osim zadnjeg dana u mjesecu, a do 21:00 h na zadnji dan u mjesecu

- u točki 2. SEPA izravno terećenje dodaje se u korist računa izvan Banke - prekogranični s vremenom primitka priljeva do 5:45 h. Datum izvršenja za sva SEPA izravna terećenja je dan kojeg utvrđuje primatelj plaćanja.

- Pod naslovom NAJAVA ISPLATE GOTOVINE izjednačen je iznos za najave u domaćoj i stranoj valuti i to preko 10.000,00 EUR ili u protuvrijednosti druge valute. Isplatu je potrebno najaviti radnim danom do 10:00 h s datumom isplate u roku od 2 radna dana.

- Izmjene i dopune koje se primjenjuju od 1. ožujka 2023. godine:

- U naslovu KREDITNI TRANSFER - NACIONALNI U DOMAĆOJ VALUTI pod točkom 1. U korist računa izvan banke mijenja se vrijeme primitka za naloge zaprimljene:

- u poslovnici Banke radnim danom do 16:00 h

- on-line bankarstvom (iKBnet Active, mIKB Active) radnim danom do 16:00 h

 
Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga

- Brišu se sljedeće tarifne stavke:

- Odustajanje od najavljene isplate gotovine za iznose veće od 50.000,00 kuna,

- Kreditni transfer - nacionalni u eurima,

- Kreditni transfer - nacionalni u eurima - SEPA,

- Kreditni transfer - nacionalni u eurima - ostali,

- Kreditni transfer - nacionalni u eurima u korist pravnih osoba u Banci s kojima je Banka u posebnom odnosu - InterCapital Asset Management d.o.o.

- Obrada priljeva – nacionalni priljevi u kunama

- Mijenjaju se sljedeće tarifne stavke i glase:

- Odustajanje od najavljene isplate gotovine za iznose veće od 10.000,00 EUR ili protuvrijednost druge valute te visina naknade iznosi 0,50% od najavljenog iznosa u eurima po srednjem tečaju Banke na dan odustajanja

- Kreditni transfer - nacionalni u stranoj valuti,

- Kreditni transfer - nacionalni u stranoj valuti u korist pravnih osoba u Banci s kojima je Banka u posebnom odnosu - InterCapital Asset Management d.o.o.

- Kreditni transfer - u inozemstvo u domaćoj valuti,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u domaćoj valuti - prekogranični SEPA,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u domaćoj valuti - prekogranični ostali,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u domaćoj valuti - međunarodni opcija SHA,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u domaćoj valuti - međunarodni opcija OUR,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u stranoj valuti,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u stranoj valuti - prekogranični,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u stranoj valuti - međunarodni opcija SHA,

- Kreditni transfer - u inozemstvo u stranoj valuti - međunarodni opcija OUR.

- Priljev - nacionalni i prekogranični u domaćoj valuti,

- Priljev - nacionalni u stranoj valuti, prekogranični u stranoj valuti i međunarodni,

- Podizanje gotovog novca platnom karticom na bankomatu ili EFTPOS terminalu unutar MBNet mreže za tekuće račune poslovnice Zagreb za iznose manje od 40,00 EUR,

- Podizanje gotovog novca platnom karticom na bankomatu ili EFTPOS terminalu unutar MBNet mreže za tekuće račune poslovnice Zagreb za iznose od 40,00 EUR i više

Izmijenjeni dokumenti bit će objavljeni na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke najkasnije dva mjeseca prije primjene.

U Umagu, rujan 2022. godine