Rentna štednja

Rentna štednja u domaćoj i stranoj valuti posebna je pogodnost oročenja na rok preko 12 mjeseci s mogućnošću korištenja kamate - rente prije isteka roka oročenja.

Isplata rente može se ugovoriti na rok od 1, 3, 6 ili 12 mjeseci.

Na rentnu štednju obračunava se kamata prema  Listi kamatnih stopa.

Za detaljne informacije obratite se najbližoj poslovnici Banke.