Stambeni energo krediti

Namjena kredita:

 • kupnja stambenog objekta višeg energetskog razreda (A+, A i B)
 • izgradnja, dogradnja ili dovršenje niskoenergetske i pasivne kuće energetskog razreda A+, A i B, uključujući i eventualnu kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju takve kuće
 • ulaganje u poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg stambenog objekta (zamjena/poboljšanje fasade, krovišta, stolarije i sl.)
 • kupnja i ugradnja opreme za korištenje obnovljivih izvora energije za kućanstvo
 • zamjena sustava grijanja sustavom koji donosi uštedu energenata

Iznos kredita:

 • za kupnju, izgradnju, dovršenje i dogradnju nekretnine od EUR 5.000 do EUR 150.000
 • za adaptaciju stambenog objekta i opremu: od EUR 5.000 do EUR 70.000

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

do 30 godina

Nominalna kamatna stopa:

3,39% godišnje, promjenjiva. U prve tri godine otplate kamatna stopa iznosi 3,90% godišnje, fiksno.

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za drugo polugodište 2020.iznosi 0,19% i fiksnog dijela koji iznosi 3,20 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 3,39%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Visina depozita:

BEZ DEPOZITA

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Način isplate:

plaćanje po ugovoru ili kombinacija plaćanja računa i isplate gotovine (do 70% iznosa kredita)

Rok počeka:

1 godina

Osnovna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 • Procjena vrijednosti nekretnine – potrebna za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke; nije potrebna za iznose manje od EUR 25.000,00
 • Energetski certifikat (kod namjene kupnje stambene nekretnine viših energetskih razreda (A+, A i B)
 • Troškovnik – troškovnik iz kojeg je vidljivo poboljšanje energetske učinkovitosti ovjeren od strane ovlaštene osobe (kod namjene izgradnje, dogradnje ili dovršenja niskoenergetske i pasivne kuće energetskog razreda A+, A i B te ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti postojećeg stambenog objekta (postavljanje termo fasade, izolacija krovišta, zamjena stolarije itd.)
 • Polica osiguranja nekretnine
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.