Stambeni krediti uz državnu subvenciju

Korisnici kredita:

Građani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji nisu stariji od 45 godina, te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencija:

30-51% mjesečnog anuiteta u prvih pet godina otplate kredita. Postotak subvencije ovisi o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi nekretnina čija se kupnja/izgradnja subvencionira.

Ako su članovi kućanstva podnositelja zahtjeva djeca koja u trenutku donošenja odluke APN-a o subvencioniranom kreditu nisu starija od 18 godina, dodatno se subvencionira kredit za jednu godinu po svakom djetetu.

Ako se kućanstvo korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta za vrijeme trajanja subvencije, kredit će se dodatno subvencionirati još dvije godine za svako novorođeno ili posvojeno dijete.

Ako je podnositelj zahtjeva za subvencioniranje kredita ili član njegova kućanstva osoba s utvrđenim invaliditetom najmanje 50% upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se subvencionira kredit za dvije godine.

Ako se podnositelju zahtjeva ili članu njegova kućanstva kojemu je odobren kredit naknadno za vrijeme trajanja subvencije utvrdi invaliditet najmanje 50% te je osoba upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom dodatno se subvencionira kredit za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi EUR 1.500,00 po kvadratu.

Subvencija se ne odobrava na iznos kredita koji premašuje EUR 100.000,00.

Namjena kredita:

 • za kupnju stana ili kuće
 • za gradnju kuće

Iznos kredita

od EUR 10.000

Rok otplate:

od 15 do 30 godina

Nominalna kamatna stopa:

 

U prvih 5 godina otplate 3,00% godišnje, fiksna. Za ostalo razdoblje otplate: 3,10% godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni EURIBOR koji za prvo polugodište 2023. iznosi 2,31% i fiksnog dijela koji iznosi 0,79% i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita. Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 3,11%

Naknada za obradu zahtjeva

BEZ NAKNADE

Način otplate:

mjesečni anuiteti

Način isplate:

plaćanje po ugovoru ili kombinacija plaćanja računa i isplate gotovine (do 60% iznosa kredita)

Rok počeka:

12 mjeseci

Osnovna dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rodnog lista i prijavu prebivališta za maloljetno dijete
 • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju se traži odobravanje kredita, a koji sadrži adresu nekretnine koja je predmet subvencioniranja
 • preslika zemljišnoknjižog izvatka
 • preslika akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u registar osoba s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerena izjava da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće.
 • dokument koji sadrži iskaz neto korisne površine nekretnine koja se kupuje ili gradi utvrđene od strane ovlaštenih osoba temeljem posebnih propisa
 • preslika akta za građenje
 • preslika troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.