Uz promjenjivu kamatnu stopu

Iznos kredita:

od EUR 1.500,00 do EUR 25.000,00

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate:

NOVI AUTOMOBILI:

do 3 godine za kredite do EUR 2.500,00

do 7 godina za kredite preko EUR 2.500,00

RABLJENI AUTOMOBILI

do 3 godine za kredite do EUR 2.500,00

do 5 godina za kredite preko EUR 2.500,00

Nominalna kamatna stopa:

5,79% godišnje, promjenjiva. U prvoj godini otplate kamatna stopa iznosi 5,50% godišnje, fiksno.

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za drugo polugodište 2021. iznosi 0,11% i fiksnog dijela koji iznosi 5,68 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 6,30%

Naknada za obradu zahtjeva:

1%, min. 200,00 kn za osobe sa statusom klijenta Banke

2%, min. 200,00 kn za osobe s budućim statusom klijenta Banke

Visina depozita:

BEZ DEPOZITA

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Način isplate:

plaćanje po predračunu ili ugovoru

Rok počeka:

nema mogućnosti počeka

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Predračun autokuće ili ovjereni kupoprodajni ugovor motornog vozila
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.